SecureFX 9.2.1

SecureFX 9.2.1

VanDyke Software Inc. – Shareware – Windows Mac
SecureFX is a flexible, secure file transfer application with a visual interface that is easy to learn. SecureFX offers advanced capabilities including site synchronization and automation that help web designers and network administrators streamline everyday tasks. Delivering strong security with SFTP and SSL-based protocols as well as FTP, SecureFX is the tool you can rely on to finish tough jobs - connecting to many different servers, resuming multi-file transfers, and getting through network proxies and firewalls. An optional "FIPS Mode" uses a FIPS 140-2 validated cryptographic library and only allows FIPS-approved algorithms. If you need terminal emulation and file transfer, SecureCRT and SecureFX can share global and session options and host key database so configuring a connection only needs to be done once. Or create a complete file transfer solution with SecureFX and VShell server. SecureFX includes a 30-day evaluation license for the fully-functional application and technical support.

Tổng quan

SecureFX là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi VanDyke Software Inc..

Phiên bản mới nhất của SecureFX là 9.2.1, phát hành vào ngày 13/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007.

SecureFX đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac.

SecureFX Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho SecureFX!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
VanDyke Software Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại